Kompenzační bonus za duben už běží. Je pro OSVČ, společníky malých s. r. o. a „dohodáře“

20.04.2021

Pokračuje další série nového kompenzačního bonusu pro drobné podnikatele a zaměstnance na dohodu o provedení práce. Maximum je 30 000 Kč pro OSVČ a malé společníky, lidé na DPP a DPČ mohou dostat max. 15 000 Kč.

Vláda 29. března 2021 schválila třetí bonusové období za měsíc duben 2021, nyní už můžete o bonus žádat.

Zákon o kompenzačním bonusu zavedl dvě bonusová období odpovídající únoru a březnu letošního roku. Vláda však současně získala mandát zavést další bonusová období vždy jako kalendářní měsíc až do konce roku, jestliže budou v té době stále trvat krizová opatření.

O peníze za duben můžete žádat už nyní přes webovou aplikaci.

O kompenzační bonus mohou žádat osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), společníci malých společností s ručením omezeným a lidé pracující na dohodu o provedení práce a dohodu o provedení pracovní činnosti.

Kolik dostanete jako OSVČ či společníci malých eseróček

OSVČ a společníci malých eseróček mají nárok na kompenzační bonus v maximální výši 1000 korun denně. Nejvýše tedy mohou za duben získat 30 000 (30 dnů × 1000) korun.

OSVČ a společníci malých s. r. o. mohou pobírat kompenzační bonus 500 korun i za dny, kdy měli nařízenou karanténu nebo izolaci.

Podnikatelům s nižšími příjmy může být kompenzace snížena tak, aby nepřesáhla skutečný pokles jejich příjmů.

Celková výše kompenzačního bonusu nesmí překročit rozsah vašeho příjmu, o který jste kvůli pandemii koronaviru přišli. To znamená, že jestli jste přišli průměrně o 50 % vašeho příjmu, což například činí za třetí bonusové období (duben) 18 tisíc korun, dostanete na kompenzacích maximálně oněch 18 tisíc korun.

Částku 1000 korun za den tedy nedostanou všichni žadatelé, kterým bude kompenzace přiznána.

Kolik dostanete jako dohodáři

Dohodáři mohou dostat na kompenzacích nejvíce 500 korun denně. Za celý duben tedy maximálně 15 000 korun.

Na rozdíl od OSVČ a společníků eseróček nemohou dohodáři pobírat kompenzační bonus 500 korun i za dny, kdy měli nařízenou karanténu nebo izolaci. Mají ale nárok na tzv. "izolačku". Ta činní 370 korun denně. Podmínkou však je, aby si dohodář platil nemocenské pojištění.

Dohodáři se účastní nemocenského pojištění, jestliže jejich měsíční příjem v roce 2021 přesáhne částku 3500 korun, pro rok 2020 platil limit 3000 korun, v případě, že pracují na dohodu o pracovní činnosti, a pokud pracují na dohodu o provedení práce, musí jejich příjem přesáhnout 10 000 korun.

Za jaké období můžete žádat kompenzace

Kompenzaci je možné aktuálně žádat za tři bonusová období.

 • Třetí bonusové období: od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.
 • Druhé bonusové období: od 1. března 2021 do 31. března 2021.
 • První bonusové období: od 1. února 2021 do 28. února 2021.

Lhůta pro podání žádosti:

 • Za třetí bonusové období do 1. července 2021.
 • Za druhé bonusové období do 1. června 2021.
 • Za první bonusové období do 3. května 2021.

Jak podat žádost

Pro vyplnění žádosti můžete využít webovou aplikaci.

Co musí žádost obsahovat

V první části žádosti nejdříve vyplníte základní údaje. Jestli o kompenzace žádáte jako OSVČ, společník s. r. o., nebo osoba pracující na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) či dohodu o provedení práce (DPP). Dále zadáváte období, za které o kompenzační bonus žádáte, důvod žádosti a požadovanou částku.

V části Dotčená činnost zadáte informace, jak bylo vaše podnikání postiženo v důsledku vládních opatření a v jaké výši, tedy minimálně 50 %.

V části Údaje o žadateli vyplníte údaje o vás. Jestliže žádáte o kompenzaci jako společník s. r. o., musíte uvést i informace o eseróčku, jehož výkon činnosti je předmětem kompenzačního bonusu. Pokud vyplňujete žádost jako osoba vykonávající práci na základě DPČ/DPP, pak vyplňte také údaje o zaměstnavateli.

V další části vypíšete, ke kterému územnímu pracovišti finančního úřadu žádost podáváte a jestli ji podáváte za svou osobu. Na závěr je třeba vyplnit čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus.

Aplikace umožňuje také výpočet výše nároku. Žádost o kompenzační bonus se podává na finanční úřad, který je správcem vaší daně z příjmů. Jde o úřad, který je nejblíže místu, kde máte nahlášenou adresu trvalého bydliště. Žádost můžete podávat přes e-mail, datovou schránkou, poštou nebo osobně na podatelně.

Podmínky nároku kompenzačního bonusu pro OSVČ a společníky malých s. r. o.

O kompenzace můžete žádat, pokud se vaše příjmy v rozhodném období snížily nejméně o polovinu. Propad příjmů odpovídajících tržbám z prodeje zboží a služeb o nejméně 50 % se posuzuje vždy za kalendářní měsíc předcházející danému bonusovému období, a to oproti srovnávacímu období. Srovnávacím obdobím jsou tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období (lze-li takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si zvolíte).

O kompenzační bonus můžete žádat, jestliže

 • jste byli nuceni uzavřít či omezit činnost svého podnikání,
 • pokud vám či případně vašim zaměstnancům byla nařízená karanténa nebo izolace,
 • jste vy či vaši zaměstnanci museli pečovat o dítě, což vás omezilo ve výkonu podnikání,
 • jste se v důsledku mimořádných opatření vlády potýkali s omezením poptávky po vašich službách, výrobcích nebo jiných výstupech svého podnikání,
 • jste se kvůli mimořádným opatřením vlády setkali s omezením či ukončením dodávek surovin či jiného typu materiálu, na kterých je vaše podnikání závislé.

Podmínky nároku kompenzačního bonusu pro dohodáře

Splnit musíte pět základních kritérií.

První podmínkou je, aby činnost vašeho zaměstnavatele byla dotčena vládními opatřeními a jeho současné příjmy se oproti stavu před vypuknutím pandemie snížily minimálně o polovinu.

Druhou podmínkou je, abyste pracovali na dohodu v období od 1. června do 30. září 2020, jde o tzv. rozhodné období. Případně je také možné, abyste pracovali na dohodu 4 po sobě jdoucí kalendářní měsíce bezprostředně předcházející bonusovému období, za nějž kompenzaci žádáte.

Třetí podmínkou, kterou musíte splnit, je, že alespoň za 3 kalendářní měsíce rozhodného období (z celkových čtyř možných) vám zaměstnavatel vyplatil započitatelný příjem ve výši zakládající účast na nemocenském pojištění.

Čtvrtou podmínkou tedy je platit nemocenské pojištění jako zaměstnanec alespoň 3 kalendářní měsíce a zároveň nevykonávat jinou činnost, kde taktéž odvádíte nemocenské pojištění. Výjimkou je pouze to, když pracujete jako dobrovolní pracovníci pečovatelské služby nebo vykonáváte pěstounskou péči, případně pobíráte odměny pěstouna. Tyto činnosti nejsou překážkou nároku na kompenzační bonus.

Pátou podmínkou přiznání nároku na kompenzační bonus je to, že převažující (tj. nadpoloviční) část vaší práce vykonávané na dohodu jste dělali pro zaměstnavatele, kterého významně zasáhla situace související s probíhající pandemií koronaviru.

Kompenzace budou stát téměř 10 miliard

Veřejné rozpočty by mělo vyplácení kompenzačního bonusu za duben 2021 přijít na 9,9 miliardy korun. Ze státního rozpočtu by mělo jít o 9,2 miliardy korun, z rozpočtů obcí 0,5 miliardy korun a z rozpočtů krajů 0,2 miliardy korun.

Zdroj : Finex.cz   

Sledujte nás na Facebooku

KONTAKTUJTE NÁS