Vyšší plnění nebo peníze zpět. Generali Česká chystá velkou akci v životním pojištění

20.04.2021

Zaktualizujte svoji smlouvu na aktuální právní předpisy a dáme vám za to benefity. Nic víc se pro vás nezmění. Tak se dá shrnout velká akce, kterou pojišťovna chystá na klienty s investičním životním pojištěním.

Čas od času je potřeba provést revizi pojistných smluv, zvláště u majetkového pojištění. U životního pojištění revize smlouvy také má smysl, ale u něj je potřeba opatrně našlapovat, protože zásah do běžící smlouvy životního pojištění může být pro stávajícího pojištěnce i značně nevýhodný.

Problém spočívá zvláště v tom, že mezi dobou sjednání pojištění a "aktualizací" smlouvy se mohl (a zpravidla k tomu takto i dojde) výrazně změnit váš zdravotní stav, tedy často zhoršit. A zatímco vaše stávající smlouva vás stále kryje, nová "aktualizovaná" by mohla na vaše nové zdravotní potíže uplatnit výluku.

To samozřejmě neplatí v případě, kdy je stávající smlouva pro vás značně nevýhodná, tj. jste jen málo pojištěni a značná část peněz jde na investice a poplatky.

S tzv. přepojišťováním klientů má zkušenosti většina finančních poradců i samotných pojišťoven. Ne vždy je cílem blaho pojištěného, ale často jen provize získatele. Ani pojišťovny nejsou ale z obliga. I ony uměly (a stále umí) zbavovat se pro ně nevýhodných smluv různými fintami nebo obchodním nátlakem k "nezbytně nutné aktualizaci".

Nyní se chystá další velká akce, ale tentokrát správnou cestou.

Převod smluv ze "starého" do "nového" občanského zákoníku

Velkou kampaň v oblasti investičního životního pojištění (IŽP) spustila Generali Česká pojišťovna (GČP). Ta míří na stávající klienty pojišťovny, kteří mají své pojistné smlouvy sjednané před účinností nového občanského zákoníku (NOZ). V praxi tak jde o smlouvy sjednané před 1. lednem 2014, kdy NOZ začal platit.

Pokud patříte mezi ně, GČP vám postupně nabídne převod pojistné smlouvy do režimu novějšího právního předpisu.

Nový občanský zákoník je moderní právní předpis, který výrazně více pracuje s ochranou spotřebitele a zvyšuje její standard, vysvětluje David Vosika, člen představenstva Generali České pojišťovny a pojistně-technický ředitel. Předchozí legislativa pochopitelně nereflektovala aktuální trendy současného přístupu k ochraně spotřebitele a zveřejňování informací. Řada věcí tedy nebyla tak exaktně formulována, jako je tomu v novém občanském zákoníku, což mohlo být v některých situacích důvodem zbytečných nedorozumění, doplňuje David Vosika.

Co se tím pro vás změní

Pokud na nabídku změny od GČP kývnete, změní se jen režim právního předpisu, kterým se tato "nová" smlouva bude řídit. Jinak vše zůstane původní.

  • Všechny smlouvy zůstanou platné tak, jak byly sjednány.
  • Beze změny zůstane i pojistné a další parametry smlouvy.

Převedení staré pojistné smlouvy do režimu nového občanského zákoníku by tak pro vás mělo znamenat především oporu v aktuální legislativě, která výrazně více pracuje s ochranou spotřebitele.

Na druhé straně pojišťovně to poskytne jasnější právní prostředí, ve kterém se může sama pohybovat. GČP sama o této kampani informuje, že jejím cílem je modernizace starých pojistných smluv, vyjasnění některých ustanovení a především zapracování závěrů judikatury, která v oblasti pojištění akcentuje ochranu spotřebitele a informační transparentnost. Ta se v souladu s trendy nové legislativy totiž skutečně neustále vyvíjí.

Že nejde o snahu dostat zbavit se "nevýhodných" smluv, nýbrž že jde o prohloubení ochrany spotřebitele v rámci nového občanského zákoníku, potvrzuje i Kryštof Kruliš, předseda správní rady zapsaného ústavu Spotřebitelské fórum: Nový občanský zákoník se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené od roku 2014, starší smlouvy se dosud řídí předchozí právní úpravou. Převedení staršího smluvního vztahu pod režim nového občanského zákoníku je něčím, co by spotřebitelé měli zvážit. Nový občanský zákoník prohlubuje ochranu spotřebitele. Postupem času se začíná k této legislativě vytvářet judikatura soudů a lze předpokládat, že její úroveň bude do budoucna dále sílit. Vzhledem k dlouhodobému charakteru investičního životního pojištění proto může být podřízení pravidlům nového občanského zákoníku do budoucna pro spotřebitele významné.

Jak šel čas s právními předpisy platnými pro soukromé pojištění

  • 1. 4. 1964 - 31. 12. 2004: hlava XV. - Pojistné smlouvy, zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
  • 1. 1. 2005 - 31. 12. 2013: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě
  • 1. 1. 2014 - dosud: Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Budou vás kontaktovat

Pojišťovna již nyní začíná postupně oslovovat své klienty, jejichž smluv se možnost převedení do režimu nového občanského zákoníku týká. Tyto klienty požádáme o schůzku, na které je detailně seznámíme s výhodami převodu pojistné smlouvy do režimu nového občanského zákoníku a zodpovíme veškeré jejich případné otázky, potvrzuje David Vosika.

GČP ujišťuje, že veškeré schůzky budou realizovány za dodržení nejpřísnějších hygienických pravidel a nařízení. Pracovníci pojišťovny navíc podstupují pravidelné testování a na pracoviště či do kontaktu s klienty smí vstoupit pouze poté, co se prokáže jejich bezinfekčnost.

Účast na schůzce ale pochopitelně můžete odmítnout. Pokud se nabídku rozhodnete akceptovat později, stále ji budete moci využít v průběhu roku 2021.

Za změnu smlouvy výhody

Pokud na změnu smlouvy přistoupíte, budete si moci zvolit jeden ze dvou benefitů, který ke své smlouvě IŽP dostanete v ceně pojistného:

1. Navýšení pojistných částek za vybraná sjednaná pojištění o 10 %

V případě pojistné události tak dostanete o 10 % vyšší pojistné plnění.

2. Odměnu za věrnost v případě pojistné události u vybraných pojištění ve výši 3 %

Z běžného pojistného, které zaplatíte za období od data podpisu dodatku do konce pojištění, nejpozději při dožití smlouvy, vám ze zaplaceného pojistného GČP vrátí 3 %.

Jak to bude probíhat

Pokud budete s převodem své staré pojistné smlouvy do režimu nového občanského zákoníku souhlasit, podepíšete s pojišťovnou dodatek ke své stávající pojistné smlouvě.

Nový občanský zákoník smluvním stranám nebrání, aby si ujednaly, že se jejich práva a povinnosti budou řídit novým právem. Tedy že se jejich vzájemný smluvní vztah podřídí jinému, novému právu. Možnost volby nového práva tam, kde jinak přechodná ustanovení normují, že se daný právní poměr má řídit dosavadním právem, je standardním řešením. Domnívám se, že strany by tuto volbu měly i tehdy, pokud by ji zákon výslovně nezmiňoval, hodnotí situaci JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., člen katedry soukromého práva a civilního procesu PF UP v Olomouci a člen Legislativní rady vlády.

Dodatkem dojde k aplikaci nového občanského zákoníku i na vaši "starou" smlouvu s IŽP. Nic ostatního se pro vás nezmění. Pokud na změnu nepřistoupíte, bude se vaše smlouva nadále řídit zákonem platným v den sjednání

Zdroj : Finex.cz   

Sledujte nás na Facebooku

KONTAKTUJTE NÁS